Om brannen på Husbergøya i 1948 (Del 1)

Oljeraffineri på Husbergøya lagt i aske

Foto: Richard Hilton, tilhører Søndre Aker Historielag.
Foto: Richard Hilton, tilhører Søndre Aker Historielag.

Men brannfolk og hjelpemannskap berget store trantanker, flere hundre fat stearinfett, medisintran og vaktmesterboligen.

Røykmassene fra brannstedet kunne ses i mils omkrets.

Ved 17.30-tiden i går veltet svære røykmasser opp fra Husbergøya mellom Langøya og Skjærholmene i innløpet til Bundefjorden. Det var aksjeselskapene Hudtwalcker & Co. og L.A Tangevald & Co.’s oljeraffineri som sto i lys lue. Like opptil den brennende fabrikken lå et stort tankkompleks, flere hundre fat med tran og stearinfett, en lagerbygning med 2000 fat eksportferdig medisintran og en vaktmannsbolig, som hele tiden var sterkt truet av ilden, men som ble reddet, takket være en energisk innsats av brannvesenet og et hjelpemannskap. Men fabrikken, som dekket ca. 2000 kvm. og en mengde tran strøk med.

Ilden brøt ut etter at fabrikkens 12 arbeidere og formann Niels Erik Nielsen hadde forlatt øya for dagen. En av arbeiderne, Borgen, som bor på Langøya, oppdaget røyk og telefonerte over til vaktmann Larsen som nettopp hadde satt seg til middagsbordet.

Da han kom bort i sidebygningen til fabrikken, hvor røyk sto ut fra spisebrakken i 2.etasje, slo ilden mot ham med slik kraft at det ikke monnet å bruke det kjemiske slokkingsapparatet han hadde hentet underveis. Konen varslet brannvesenet som kom ut med ”Sjøsprøyt I”, og som utover kvelden fikk forsterkninger så det etter hvert var 20 brannfolk med i slokkingsarbeidet, foruten hjelpemannskapet fra de tilstøtende øyene. Da det var uråd å redde fabrikken, måtte man konsentrere seg om tankanlegget, lagerbygning og vaktmannsboligen. 12-15 slanger pøste vann fra pumpeanlegget på ”Sjøsprøyt I”. Ved 21-tiden hadde man fått begrenset ilden, men da var raffineriet lagt i aske og en mengde tran strøket med.

Da Morgenposten nådde ut til brannstedet ved 19-tiden steg en kompakt røyksøyle mot kveldshimmelen. Hele oljeraffineriet sto i flammer. I skråningen opp til høydepunktet av øya sto brannfolk og pøste vann over tankanlegget, som hele tiden var sterkt truet. Lagerbygningen med de 2000 fat ferdig medisintran ville også ta fyr om ikke en større eksplosjon ble avverget. Vaktmannsboligen, en 1 ½ etasjes trebygning oppe i skråningen, lå så utsatt at familien måtte flytte ut inventaret for alle eventualiteters skyld.

– Vi satt akkurat ved middagsbordet, forteller fru Hildur Larsen, da det kimte i telefonen, og en av arbeiderne som bor på Langøya sa at det røyk fra fabrikken. Mannen min løp straks ned til anlegget, mens jeg varslet brannvesenet. Jeg skulle også ta en telefon til disponent Lindemann, men da var forbindelsen allerede brutt.

Ilden slo mot meg

– Ilden slo mot meg, forteller vaktmann Knut Anton Larsen, som var smurt inn med olje i ansiktet og på hendene etter noen brannsår han fikk da han prøvde å komme inn i spisebrakka med et kjemisk slokkingsapparat. Så vidt han kan forstå er det der brannen har brutt ut.

Da brannen var på det verste – ved 19.30-tiden, slo flammene 40 meter i været, heten var uutholdelig, brannfolkene måtte trekke seg lenger unna, også fordi det var stadige små eksplosjoner, heldigvis av åpne fat. Et øyeblikk trodde branninspektør Kløcker at det ville bli umulig å redde vaktmannsboligen, varmen hadde fått tak i trærne og vinden drev flammene mot husveggen, som ble overskyllet med vann fra slangene. Men omkring kl. 21 minket ilden noe, brannfolkene hadde reddet tankene, tranfatene og vaktmannsboligen.

Produksjon for 3 mill. kr. årlig stanset

Morgenposten snakket med innehaveren av firmaet, Carl H. Hudtwalcker, som var tilstede under slokkingsarbeidet og sammen med sin frue gikk vaktmannsfamilien til hånde med flyttingen av innboet. Han opplyser at firmaet eier Husbergøya og har hatt oljeraffineri der siden 1907. Han kunne ikke gi nærmere opplysninger om anleggsverdien. Fabrikken, maskinene og lagrene er assurert i forskjellige selskap. Produksjonsverdien har vært om lag 3 millioner pr. år. Hvor mye tran det gikk med under brannen er heller ikke på det rene, men til sammen dreier det seg om betydelige verdier.

Etterslokkingsarbeidet

Etterslokkingsarbeidet pågikk fremdeles da Morgenposten kl. 0.30 snakket med vakthavende på Hovedbrannstasjonen. Noen nærmere opplysninger om årsaken til brannen forelå ennå ikke.

Morgenposten, torsdag 3.juni 1948

Tranraffineri totalskadet. – Røykskyene lå i flere timer over Oslo.

Ved 17.30-tiden i går brøt det ut brann i firmaet Hudtwalcker & Co.’s oljeraffineri på Husbergøya like ut for Hellvik på Nesodden. Ilden spredte seg med eksplosjonsartet hurtighet, og i løpet av kort tid var et område på et par tusen kvadratmeter et eneste flammehav. Svære tunge røykmengder veltet opp og lå i flere timer som store svarte skyer over Oslo.

En av Morgenbladets medarbeidere som fra båt fulgte KNS serieseilas drog straks til brannstedet som han nådde omtrent samtidig med sjøbrannsprøyten. Allerede da var anleggets raffineri for industritran forvandlet til et kjempebål. Flammene slo førti-femti meter til værs og heten var så sterk at den kunne merkes over hundre meter fra øya. Det inntraff flere mindre eksplosjoner. Det var håpløst å tenke på å bekjempe brannen i selve tranraffineriet og brannmannskapene måtte konsentrere seg om å hindre ilden i å spre seg. Til tross for at det var omtrent vindstille under brannen var både skogen på øya og en del omkringliggende bygninger og anlegg en tid sterkt truet og brannvesenet måtte etter en tid tilkalle forsterkninger av materiell og mannskap fra Oslo.

I alt ble det lagt ut 11 slanger og det lyktes å redde alt unntagen tranraffineriet og industritranlageret som bestod av tanker og fat. Bl.a. ble et større opplag av medisintran berget.

Det samlet seg etter hvert en hel liten flåte av småbåter med tilskuere rundt øya. De fleste foretrakk å holde seg på behørig avstand på grunn av gnistregnet. Heten utviklet en kraftig luftstrøm som virvlet med seg og førte av sted brennende og rykende rester fra branntomten.

Ennå sent i natt forelå ingen bestemte opplysninger om brannårsaken. Om skaden heter det at den er meget betydelig. Ved siden av fabrikkbygningen og maskineriet er store mengder tran blitt ødelagt og det antydes at skaden kommer opp i millionbeløp, uten at man kan si noe sikkert før mer nøyaktige undersøkelser er foretatt.

Det var vaktmannen på øya som oppdaget brannen og varslet brannvesenet som straks rykket ut med ”Sjøsprøyt I”. Brannvesenet gjorde en god innsats og reddet betydelige verdier.

Morgenbladet, torsdag 3.juni 1948

Brannen på Husbergøya

Skade for nær 1 million.

Som nevnt i Morgenbladet i går (3.juni 1948) vil skaden etter brannen i tranraffineriet på Husbergøya komme opp i ca. 1 million kroner. Foruten fabrikk og lagerbygningene brente flere hundre fat tran opp. Tranen var lagret for eksport og brannen medfører derfor også et valutatap.

Den totale assuransesum for anlegget er på 1.7 million kroner. Brannårsaken er foreløpig ikke brakt på det rene. Brannen oppstod i annen etasje i fabrikkbygningen.

Sannsynligvis selvantennelse på Husbergøya

Honnør til brannfolkene for utmerket innsats

– Brannsjef Hagen mener at det er overveiende sannsynlig at brannen i Hudtwalcker & Co.’s tranraffineri på Husbergøya skyldes selvantennelse, opplyser disponent Hudtwalcker i en samtale med Arbeiderbladet i går kveld.

Disponent Hudtwalcker fikk brann-natten høve til å følge brannsjefen ut til Husbergøya, og han forteller at brannen var helt forferdelig – alt var et eneste stort flammehav. – Men brannfolkene fortjener all mulig honnør for sin innsats, sier han – de var enestående flinke og satte alt inn på å begrense brannen. Takket være brannfolkenes strålende innsats og at det var vindstille, lyktes det å redde to store lagerbygninger og 8-10 tanker som sto utenfor fabrikken.

Brannfolkene holdt vakt der ute helt til klokka 9 om morgenen. Det var tilløp til småbranner, men de ble hurtig slokt.

– Så får vi håpe vi får materialer til å bygge fabrikken opp igjen, sier disponenten, – om ikke mer enn rent provisorisk så vi kan få driften i gang igjen.

Skadebeløpet ligger mellom 8 og 900 000 kroner.

Arbeiderbladet, 4.juni 1948

Verdifull valuta gikk opp i røyk på Husbergøya

Flere hundre fat industritran lå klar for eksport.- Samlet skade for ca. 1 mill.

– Etter den oversikt en foreløpig har ser det ut til at skaden ved Hudtwalcker & Co.’s tranraffineri på Husbergøya etter brannen i går (3.juni 1948) vil dreie seg om ca. 1 million kroner, sier disponent Hudtwalcker i formiddag.

Foruten fabrikkbygning og nyoppført lagerbygning brente det opp følere hundre fat industritran, som i nær fremtid skulle vært eksportert til en rekke forskjellige land. Brannen medfører derfor et øyeblikkelig tap av forskjellige slags verdifull valuta. Den største valutamessige verdi lå imidlertid i lageret av medisintran, som det ved dyktig slokningsarbeid lyktes brannvesenet å redde.

Ellers ble det ødelagt tanker, diverse maskinelt utstyr og flere filtreringspresser, så det er uråd å si når en kan komme i gang med normal produksjon igjen.

– Men vi håper selvsagt at myndighetene vil sette oss i stand til å bygge opp igjen så snart råd er, sier disponenten. – Vi har en filtreringspresse i reserve og kan forhåpentlig regne med å komme nokså snart i gang med en innskrenket produksjon. Dessuten har vi jo en del uskadde varer på lager, så det blir neppe noen øyeblikkelig arbeidsstans.

Om brannårsaken vet en foreløpig bare at brannen må være oppstått i selve fabrikkbygningen. Både lager og bygninger var assurert.

Oljeraffineri-brannen

Skaden ca. ¾ mill. kr.

Det viser seg – heldigvis – at skaden ved brannen i oljeraffineriet på Husbergøya ikke blir så stor som i går oppgitt.

Den samlede assuransesum for bygninger og varelager ligger på 1.7 mill. kr., hvorav 1.3 mill. kr. faller på varelagrene.

Den samlede skade anslåes til ca. 750.000 kr., fordelt med 400.000 kr. på varelager og 350.000 kr. på bygninger.

Assuransen for vaktmannens bolig, som ble reddet fra flammene, er ikke 42.000 kr., men 15.000 kr.

www.hudtwalcker.no 2017