Rødlistet oslosprekklav på Husbergøya

Oslosprekklav Acarospora impressula Th. Fr.

Arten er vurdert til sterkt truet EN for Norsk rødliste for arter 2021. Kategorien kommer av svært liten populasjonsstørrelse eller svært begrenset areal.

Ekspertenes oppsummering

Oslosprekklav, Acarospora impressula, finnes vidt utbredt i Europa ellers, og i henhold til GBIF (2020) spredt i Asia og Nord-Amerika. Den er også rapportert fra Grønland (Alstrup et al. 2000). Oppslag på arten i GBIF viser mange funn i Sør-Sverige. Dette dreier seg om Acarospora atrata, som man i Norden regner som en annen art som vokser på sure bergarter (jf. Nordin et al. 2014 (oppslag Santessons checklist 2020)). Arten ble beskrevet i 1871 basert på innsamlinger gjort på Hovedøya og Lindøya i Oslo i 1860-årene. Den ble også funnet på Husbergøya i Nesodden kommune i samme periode. Den ble seinere samlet på Hovedøya i 1920 (Magnusson 1924). I 2010 ble den gjenfunnet på Husbergøya, nær fergeleiet på nordenden av øya. I 2018 ble den også funnet på søndre del av Storøya i Tyrifjorden, Hole kommune. Arten er ettersøkt bl.a. på Hovedøya, men også andre øyer i Oslofjorden de siste årene uten ytterligere funn. Uansett ville den trolig bli fanget opp på grunn av at store Acarospora-arter som vokser på kalkstein er sjeldne. Den er ikke gjenfunnet på Hovedøya eller Lindøya, men dersom den blir gjenfunnet er dette av stor taksonomisk verdi pga. at dette er typelokaliteter for en art i en relativt vanskelig slekt (se også Jørgensen & Nordin 2009). Oslosprekklav vokser tett festet til skrånende til horisontalt kalkberg i områder som stort sett ligger i soleksponerte kystnære områder eller i åpen kalkfuruskog. 
På grunn av at arten vokser ganske flate berg er den sterkt utsatt for tråkk. Dette er en reell pågående påvirkning på Husbergøya-lokaliteten, i et område som brukes svært mye til rekreasjon. Ellers kan den også ha blitt desimert av historisk sterk luftforurensning fra Oslo, men dette er opphørt. Det er mulig at lokaliteter av arten er forsvunnet på grunn av gjengroing på øyene i Oslofjorden, inkludert konkurranse eller overvekst av invaderende bergknapparter.

Oslosprekklav er rødlistet i henhold til D1 pga. få reproduksjonsdyktige individer. I henhold til C-kriteriet er det estimert at det finnes 67 individer (10 – 200 individer). Dette ligger under terskelen for sterkt truet EN i D1 (≤ 250 individer).
Oslosprekklav er vurdert som sterkt truet EN fordi den har en svært liten populasjonsstørrelse i et habitat som har liten utbredelse og er i tilbakegang, den sterkt truet (EN) naturtypen åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone. På grunn av ny tolkning av datagrunnlaget er rødlistekategori hevet fra sårbar VU til sterkt truet EN.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Vurdert av ekspertkomité for laver 
Publisert: 24.11.2021
https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/14508

www.hudtwalcker.no 2023